Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „TYDZIEŃ MÓZGU 2021”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorami i fundatorami nagród w konkursie „Tydzień Mózgu 2021” (zwanym dalej „Konkursem”), są:
– Flow Enterprise Ltd, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod adresem: 59 Kingfisher Way NW10 8 TF Londyn, numer rejestracyjny Spółki: 10774284, zwana dalej „Flow”;
– Centrum Edukacyjno Consultingowe „Concret” Anna Urbańska, adres: ul. Mieszka I 7D, 86-300 Grudziądz, NIP: 8761283234;
– Złote Myśli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295365, NIP: 631-253-46-77, zwana dalej „Złote Myśli,
zwani dalej łącznie „Organizatorami”.
Organizatorzy przeprowadza Konkurs za pośrednictwem administrowanej przez Organizatorów strony internetowej pod adresem www.tydzienmozgu.online, zwanej dalej „Stroną Konkursową”.
Konkurs będzie trwał od dnia 15 marca 2021 roku od godziny 00:01 do godz. 23:59 dnia 21 marca 2021 roku.
Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów lub pracownicy Organizatorów a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie oraz potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.
Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
Warunkami udziału w Konkursie są:
– dokonanie rejestracji na Stronie Konkursowej poprzez wypełnienie dedykowanego formularza i podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz, opcjonalnie, numeru telefonu kontaktowego. W wyniku rejestracji oraz wyłącznie na potrzeby Konkursu, Organizatorzy założą na Stronie Internetowej konto uczestnika, które zostanie usunięte niezwłocznie po jego zakończeniu.
– prawdziwość danych uczestnika podanych w formularzu rejestracyjnym;
– wykonanie przynajmniej jednego z zadań konkursowych, o którym mowa w §3 ust. 2 i 3 Regulaminu.

Każda osoba, która spełni wszystkie warunki podane w ust. 1 oraz 5 powyżej, staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).

§ 3. ZASADY KONKURSU
W ramach Konkursu, jego Uczestnicy mogą wygrać nagrodę pierwszego stopnia określoną w § 4 ust. 1 Regulaminu („Nagroda Pierwszego Stopnia”) lub jedną z nagród za zajęcie od 1 do 3 miejsca w Konkursie określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu („Nagrody Główne”).

Aby wygrać Nagrodę Pierwszego Stopnia, Uczestnik powinien zalogować się na Stronie Konkursowej i zebrać co najmniej 4 z 7 puzzli, które będą przyznawane przez Organizatorów za aktywności które Uczestnik może podjąć za pośrednictwem Strony Konkursowej. Zebranie ww. puzzli możliwe jest w terminie od 15 marca 2021 roku od godziny 17:00 do 21 marca 2021 roku do godziny 23:59 wg. następującego harmonogramu:

15 marca – 1 puzzel za udział w prelekcjach na Stronie Konkursowej;
16 marca – 1 puzzel za wykonanie zadania przygotowanego na Stronie Konkursowej;
17 marca – 1 puzzel za wykonanie zadania przygotowanego na  Stronie Konkursowej;
18 marca – 1 puzzel za wykonanie zadania przygotowanego na  Stronie Konkursowej;
19 marca – 1 puzzel za wykonanie zadania przygotowanego na Stronie Konkursowe;
20 marca – 1 puzzel za wykonanie zadania przygotowanego na  Stronie Konkursowej;
21 marca – 1 puzzel za udział w prelekcjach na Stronie Konkursowej.

Aby wziąć udział w rywalizacji o jedną z Nagród Głównych, Uczestnik w terminie od 15 marca 2021 roku od godziny 17:00 do 21 marca 2021 roku do godziny 10:00 (WAŻNE: zmiana godziny w stosunku do godziny przewidzianej dla Nagród Pierwszego Stopnia), Uczestnik powinien spełnić warunek określony w ust. 2 powyżej (z zastrzeżeniem, że ze na potrzeby wyboru jednej z Nagród Głównych nie będzie wliczany puzzel ewentualnie zdobyty w dniu 21 marca 2021 roku) oraz przesłać, za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Konkursowej stworzoną przez siebie Infografikę, rysunek lub ilustrację, na której zamieści ciekawostki/informacje na temat ludzkiego mózgu („Praca Konkursowa”) poznane podczas trwania Konkursu w związku z uczestnictwem w aktywnościach prowadzonych za pośrednictwem Strony Konkursowej.

Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Pracy Konkursowej, która:
narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie oraz pokrewne, zawiera jakiekolwiek treści z innych względów niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną, jest reklamą, jest spamem lub nie zamówioną informacją handlową, zawiera treści pornograficzne, zawiera odnośniki do jakichkolwiek innych stron, w szczególności do stron zawierających treści, o których mowa powyżej.

W przypadku zgłoszenia Pracy Konkursowej niespełniającej kryteriów, o których mowa w Regulaminie, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jej niedopuszczenia do udziału w Konkursie i wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który zgłosił taką Pracę Konkursową
W Konkursie Uczestnik może zgłosić jedną Pracę Konkursową.
Spośród wszystkich zgłoszonych w terminie Prac Konkursowych, komisja konkursowa w składzie Anna Urbańska, Paweł Jarząbek, Kamil Dunowski oraz Marcin Kądziołka w dniu 21 marca 2021 roku wybierze 3 zwycięzców Konkursu, których Prace Konkursowe będą w ocenie komisji najbardziej kreatywne i oryginalne.

Do zadań komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:
wybranie 3 zwycięskich Prac Konkursowych,
zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych Uczestników, udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.

§ 4. NAGRODA
Nagrodami Pierwszego Stopnia w Konkursie są:
– kurs online „Poznaj moc wiedzy o mózgu” od STRUCTOGRAM® Polska o wartości 100 PLN,
– kurs online „Trening koncentracji” od Flow Enterprise Ltd o wartości 101 PLN,;
– ebook  „Reguła 10X” autorstwa Granta Cardone’a od wydawnictwa Złote Myśli o o wartości 49 PLN, Lista ebook-ów znajduje się na stronie https://www.zlotemysli.pl/prod/13415/regula-10x-grant-cardone.html;

Nagrodami Głównymi w Konkursie są:
Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca o łącznej wartości 9 588 złotych:
– pakiet 4 szkoleń STRUCTOGRAM® online (STRUCTOGRAM® 1: Klucz do poznania siebie, STRUCTOGRAM® 2: Klucz do poznania drugiego człowieka, STRUCTOGRAM® 3: Klucz do poznania Klienta, STRUCTOGRAM® 4: Klucz do przywództwa i budowania zespołu);
– Indywidualny Program Fitness Mózgu, czyli 8 spotkań online z Kamilem Dunowskim (w skład tej nagrody wchodzi: pełny kurs MindSpeedPro Reading, dzięki któremu można przeczytać dowolną książkę w 2-3 godziny z wysokim poziomem zrozumienia i zapamiętania tekstu, Trening Koncentracji MindBoost – kurs nauki żonglowania od A do Z, który sprawi, że w dowolnym momencie będzie można poprawiać swoją zdolność koncentracji i pozbyć się ciężaru przytłoczenia dużą ilością informacji, MindTune – system 6 konkretnych kroków pozwalających wykorzystać wymienione wcześniej materiały, MindWorkFlow – arkusz razem ze szczegółowym omówieniem, jak planować każdy dzień, aby był maksymalnie produktywny),
– pakiet ebooków o wartości 400 zł (zwycięzca wybiera jedną pozycję w miesiącu z całej oferty wydawnictwa Złote Myśli dostępnej na stronie internetowej https://www.zlotemysli.pl/ przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania nagrody do wyczerpania ww. kwoty).

Nagrody za zajęcie II i III miejsca w Konkursie o łącznej wartości 2.087 złotych każda:
– szkolenie STRUCTOGRAM® 1: Klucz do poznania siebie,
– pakiet kursów Fitness Mózgu,
– pakiet ebooków o wartości 300 zł (zwycięzca wybiera jedną pozycję w miesiącu z całej oferty wydawnictwa Złote Myśli dostępnej na stronie internetowej https://www.zlotemysli.pl/ przez okres 9 miesięcy od dnia przyznania nagrody do wyczerpania ww. kwoty).

Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju.
Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia roszczeń o prawo do nagrody na osoby trzecie.
Zwycięzca może zrzec się nagrody w Konkursie, ale w zamian nie przysługuje mu jakakolwiek inna nagroda ani jej równowartość w kwocie pieniężnej.
Organizatorzy zawiadomią zwycięzców Konkursu o zdobyciu przez nich Nagród Głównych podczas transmisji live (Wielki Finał Tygodnia Mózgu), która odbędzie się za pośrednictwem Strony Konkursowej w dniu 21 marca 2021 roku od godziny 16:00 do godziny 19:00 oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym. Organizatorzy zawiadomią zwycięzców Konkursu o zdobyciu przez nich Nagród Pierwszego Stopnia za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym.
W odpowiedzi na ww. powiadomienie przesłane za pośrednictwem e-mail, zwycięzca nagrody w Konkursie, w terminie 7 dni od dnia przesłania powiadomienia o wygranej, zobowiązany jest do podania danych koniecznych do rozliczenia podatku z tytułu wygranej w Konkursie.
Nagrody w Konkursie lub informacje niezbędne do ich wykorzystania przesłane będą do zwycięzców na adresy e-mail podane podczas rejestracji na Stronie Konkursowej. Terminy kursów i szkoleń stanowiących nagrody w Konkursie i wymagających spotkań on-line z trenerami zostaną ustalone przez Organizatorów z zwycięzcami indywidualnie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Organizatorzy nie przekażą zwycięzcy nagrody, w przypadku niepodania, nieterminowego podania bądź podania błędnych danych, a także zmiany danych Uczestnika, o której Organizatorzy nie zostali poinformowani. W przypadku niemożności dostarczenia nagrody Uczestnikowi z powyższych przyczyn, traci on prawo do nagrody, a Organizatorzy wybiorą innego zwycięzcę.

Niedopuszczalne jest:
podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, wykorzystanie przez Uczestnika wielu kont na Stronie Konkursowej w celu wzięcia udziału w Konkursie, dokonywanie zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem osób trzecich.
W przypadkach określonych powyżej Organizatorzy uprawnieni są do wyłączenia Uczestnika od udziału w Konkursie.
Uczestnik może otrzymać wyłącznie 1 nagrodę w Konkursie.

§ 5.
DANE OSOBOWE
Administratorami danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie PESEL lub NIP i adres zamieszkania (w przypadku dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym), są Organizatorzy. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestnicy mogą się skontaktować pod adresem Centrum Edukacyjno Consultingowe CONCRET Anna Urbańska ul. Mieszka I 7D 86-300 Grudziądz lub na adres e-mail: milena@dnawbiznesie.pl.
Organizatorzy przetwarzają dane osobowe uczestników Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzcy, wysyłki nagrody, a w przypadku, gdy w związku z wygraną w Konkursie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego, także w celu wypełnienia obowiązków spoczywających na Organizatorach jako płatniku. W przypadku zgłoszenia reklamacji, dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, do której zawarcia dochodzi w związku z przystąpieniem Uczestników do Konkursu. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa w związku z wygraną w Konkursie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego, Organizatorzy, jako płatnik, przetwarzają dane osobowe zwycięzcy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W wypadku zgłoszenia reklamacji lub innych roszczeń wynikających z Konkursu Organizatorzy przetwarzają dane osobowe Uczestnika na podstawie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie i wyłonienia zwycięzcy.
Organizatorzy przetwarzają dane osobowe z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Dane osobowe są usuwane przez Organizatorów po upływie okresu uprawniającego do zgłoszenia reklamacji i rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo:
– otrzymania informacji o danych Organizatorów, zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących mu uprawnieniach;
– uzyskania dostępu do danych osobowych;
– żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz (z uwzględnieniem celów przetwarzania) żądania uzupełniania – niekompletnych danych osobowych;
– żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych;
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– przenoszenia danych osobowych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.

§6.
REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać Organizatorom na piśmie w czasie trwania Konkursu albo w terminie 14 dni po jego zakończeniu na adres korespondencyjny: Centrum Edukacyjno Consultingowe CONCRET Anna Urbańska ul. Mieszka I 7D 86-300 Grudziądz lub na adres e-mail: milena@dnawbiznesie.pl , z dopiskiem: „Konkurs”.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatorów.
Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatorów listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
Negatywne rozpatrzenie reklamacji Uczestnika przez Organizatorów, nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§ 7.
PRAWA AUTORSKIE
Przesyłając lub udostępniając Pracę Konkursową (dalej „Utwór”) Uczestnik potwierdza, że jest jego twórcą oraz posiada niezbędne zgody osób, których wizerunek wykorzystał w Utworze, a Utwór nie narusza praw, ani dóbr osobistych jakichkolwiek osób i podmiotów trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.
Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorom zgód na korzystanie z Utworu oraz utrwalonych wizerunków w celu nieograniczonej czasowo i terytorialnie publikacji na Stronie Konkursowej, jak również w inny sposób wybrany przez Organizatorów na następujących polach eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
– w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
– w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie Utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
Wraz z udzieleniem licencji Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatorów autorskich praw zależnych do Utworu oraz udziela upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu przysługujących Uczestnikowi.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
Regulamin dostępny jest na stronie www.tydzienmozgu.online